May 28 – 30, 2024
Synchrotron SOLEIL
Europe/Paris timezone